Algemene voorwaarden

1. PARTIJEN, CONTACTINFORMATIE EN WIJZIGING

Het gebruik van onze diensten wordt geregeld in deze algemene voorwaarden, die afgesloten worden tussen de Asbest desk bv (hierna “asbestdesk”) en uzelf als gebruiker (hierna “Gebruiker) en/of Klant. Door gebruik te maken van onze diensten aanvaardt u onze algemene voorwaarden.
Asbest desk kan de algemene voorwaarden wijzigen. U wordt van de wijzigingen op de hoogte gebracht en, wanneer u de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, heeft u telkens de mogelijkheid een einde te stellen aan het contract en aan het gebruik van de diensten van asbest desk. Wanneer u de diensten van asbest desk na de wijziging van de algemene voorwaarden blijft gebruiken, stemt u in met deze wijziging. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op de Gebruiker.
De Gebruiker dient van de toepasselijke Algemene Voorwaarden een kopie bij te houden.

1. Asbestdesk

Onze contactgegevens zijn de volgende:
Asbest Desk BV
Koningin Astridlaan 186,
2880 Bornem
Ondernemingsnummer 0799 861 505
BTW nummer BE0799.861.505
E-mail adres: [email protected]

2. Klant – Gebruiker

Per Klant zal een Gebruikersaccount opgemaakt worden voor het beroepsmatig gebruik van de Asbest Desk Diensten. Per Klant kunnen verschillende Gebruikers aangeduid worden voor wie elk een Gebruikersaccount aangemaakt wordt. De Gebruiker kan deze diensten benutten voor professioneel of bedrijfsgebruik in de organisatie die hij of zij vertegenwoordigt. Het contract wordt afgesloten met de Klant, maar ook de Gebruiker heeft verplichtingen bij het gebruik van de Asbestdesk Diensten en het Asbest Desk Platform, die in deze Algemene Voorwaarden opgenomen worden.
De Gebruiker zal de gevraagde gegevens correct, volledig en waarheidsgetrouw ingeven ofwel voor zijn/haar eigen rekening of voor rekening van de Klant, i.e. de persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die hij/zij vertegenwoordigt. Wanneer de gegevens van de Gebruiker wijzigen, zal de Gebruiker Asbest Desk tijdig op de hoogte brengen door een brief of een e-mail volgens onze contactgegevens hierboven.

3. Gebruikersaccount

De Gebruiker verkrijgt door middel van een gebruikersnaam en licentie sleutel (“Gebruikersaccount”) toegang tot de Asbest Desk Diensten, de Asbest Desk software is niet toegankelijk voor niet-gebruikers.
Het Gebruikersaccount kan slechts door één Gebruiker gebruikt worden en kan niet worden overgedragen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Asbest Desk Diensten via zijn/haar account dus de Gebruiker mag zijn/haar login gegevens niet delen met een derde om toegang te verschaffen tot de Asbest Desk Diensten en de Asbest Desk software. De Gebruiker draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn/haar gebruikersnaam en licentiesleutel.
Asbest Desk kan zien hoeveel keer de licentiesleutel wordt ingeroepen. Wanneer asbestdesk stelt dat de licentie teveel wordt geopend en er dus een vermoeden is dat deze sleutel wordt gedeeld. Dan behoudt Asbest Desk zich het recht om de Licentie te schrappen en de gebruiker geen toegan meer te verlenen tot de Software, zonder teruggave van enige gelden.

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Asbest Desk biedt een software aan om ingave in het OVAM asbestattest platform te vergemakkelijken, te versnellen en de kwaliteit van de gemaakte asbestattest te verhogen.
De software laat toe om fiche te maken, te bewaren en later weer op te roepen.

3. KWALITEIT VAN DE Asbest Desk DIENSTEN

1. Middelenverbintenis

Asbest Desk aanvaardt geen resultaatsverbintenis maar investeert de commercieel redelijke middelen om de Asbest Desk Diensten zo gebruiksvriendelijk, correct en vlot mogelijk te laten functioneren.
Asbest Desk biedt enkel de kopieer functie aan en heeft geen inmenging in de kwaliteit van de gemaakte Asbestattesten. Asbest Desk kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.

2. Niveau van dienstverlening

Asbest Desk streeft ernaar om de gerbuiker zoveel mogelijk bij te staan in het gebruik van de software. Asbest Desk garandeert echter geen 24/7 beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc.
Wanneer de Asbest Desk-diensten niet toegankelijk zijn, dan zal Asbest Desk doen wat commercieel redelijk is om het ongemak zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Asbest Desk heeft geen hand in de kwaliteit van een afgeleverd asbestattest. Deze kwaliteitsborging en verantwoordelijkheid blijft bij de Asbest Deskundige Inventarisatie en kan nooit worden overgedragen op Asbest Desk.
Indien dit niveau van dienstverlening niet gehaald wordt, dan zal een compensatie voorgesteld worden die in verhouding staat met de periode van onbeschikbaarheid en de maandelijks betaalde som. De compensatie zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de effectief betaalde facturen gedurende de laatste zes maanden.

3. Technische vereisten

De Gebruiker zal de meest recente versie van de Chrome- browser van zijn/haar keuze gebruiken. Door het gebruik van een oudere browser neemt de Gebruiker het risico dat niet alle functies van de Asbest Desk Diensten beschikbaar zijn of correct functioneren.

4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst treedt in werking op de dag van inschrijving van de Gebruiker en geldt minstens voor één jaan.
De overeenkomst is van onbepaalde duur. De Klant kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen na een opzegtermijn van één maand. De Klant stuurt een e-mail naar Asbest Desk volgens de contactgegevens hierboven.

5. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING

1. Basisprijs

Het gebruik van de Asbest Desk diensten wordt aangerekend per jaar volgens de geldende tarieven zoals aangegeven op de website.
Bijkomende kosten kunnen worden aangerekend (bij voorbeeld verzendingskosten via Click&Post).
Asbest Desk kan haar tarieven te allen tijde aanpassen. Asbest Desk zal de Gebruiker van de gewijzigde tarieven op de hoogte brengen door vermelding per e-mail. Gewijzigde tarieven zijn onmiddellijk van toepassing.

2. testperiode

er is geen test periode , al kan u de software altijd komen testen ten kantoren bij Asbestdesk na afspraak

3. Facturatie

De facturen worden Jaarlijks opgemaakt en moeten binnen de 10 werkdagen betaald worden. Bij laattijdige betaling is automatisch een interest van 9% per jaar en een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd. Deze wordt bij het verschuldigde bedrag geteld.

4. Betaling

De Gebruiker heeft de keuze tussen de volgende betaalinstrumenten: overschrijving of kredietkaart. De betaalwijze zal bij het aanmaken van de Gebruikersaccount worden aangegeven.
Indien de Gebruiker betaalt met een kredietkaart zullen de verschuldigde bedragen automatisch bij elk begin van een periode (maand, kwartaal of jaar) gedebiteerd worden van de kredietkaart verbonden aan het account.

6. RECHTMATIG EN WETTELIJK GEBRUIK VAN DE Asbest Desk DIENSTEN

De Gebruiker en de Klant zullen de Asbest Desk Diensten slechts gebruiken voor rechtmatige en wettelijke doeleinden.
In zijn/haar relaties en omgang met Asbest Desk of met andere Asbest Desk Gebruikers zal de Gebruiker zich uitdrukken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etc.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruiker alleen is aansprakelijk voor het gebruik van de Asbest Desk Diensten, meer bepaald voor de juistheid van ingave van Fiche en het uiteindelijke attest.
De Gebruiker en de Klant gebruiken de Asbest Desk software op eigen risico. Asbest Desk heeft geen resultaatsverbintenis met betrekking tot de juistheid of het correct functioneren van haar diensten en geeft geen enkele garantie dienaangaande. De Gebruiker en de Klant zullen de correctheid van de data en de opgestelde documenten nagaan en is hiervoor de enige verantwoordelijke.
De Gebruiker dan wel de Klant is bij gevolg volledig aansprakelijk voor eventuele klachten en vorderingen van derden voortvloeiend uit incorrecte AsbestAttesten . Asbest Desk kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De Gebruiker noch de Klant heeft geen verhaalrecht ten aanzien van Asbest Desk.
Asbest Desk is alleen verantwoordelijk voor haar intentionele fout of bedrog, aansprakelijkheid voor andere fouten (inbegrepen zware fout) wordt uitgesloten. Asbest Desk is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van het gebruikersaccount.
Aansprakelijkheid van Asbest Desk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is expliciet uitgesloten.

8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. Verwerking van persoonsgegevens door de Gebruiker

De Gebruiker dan wel de Klant zal via de Asbest Desk Software persoonsgegevens verwerken (bij voorbeeld adresgegevens). De Gebruiker dan wel de Klant alleen is verantwoordelijk voor dergelijke verwerking en zal ervoor zorgen dat deze verwerking in overeenstemming met de geldende wetgeving gebeurt. In dit geval zal Asbest Desk als verwerker optreden naar de instructies van de Gebruiker, zonder dat zij op deze meegedeelde persoonsgegevens bewerkingen uitvoert.
De persoonsgegevens worden niet opgeslagen binnen de Europese Unie en zoals omschreven in randnummer 9. De Gebruiker dan wel de Klant zal nagaan of dit volstaat voor zijn/haar doeleinden en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid.

2. Verwerking van persoonsgegevens door Asbest Desk

De Gebruiker verstrekt bij het aanmelden voor Asbest Desk persoonsgegevens die door Asbest Desk verwerkt zullen worden (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer,…).
Asbest Desk zal deze gegevens gebruiken voor het verstrekken van de Asbest Desk Diensten (bij voorbeeld toegang geven tot het juiste account, beheer van het account, facturatie,…).
Asbest Desk kan ook het gebruik van haar diensten observeren om de werking ervan te verbeteren (bij voorbeeld, processen stroomlijnen of interfaces aan passen).
Asbest Desk zal de persoonsgegevens van de Gebruiker of de Klant nooit doorgeven aan derden.
Asbest Desk zal de persoonsgegevens niet meer of langer verwerken dan noodzakelijk voor het bereiken van deze doelen.
De Gebruiker kan via de Asbest Desk website inzage krijgen van de persoonsgegevens die voor hem/haar verwerkt worden, de juistheid ervan nagaan en eventueel corrigeren. Asbest Desk zal slechts de aangepaste gegevens bewaren . De persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie bewaard en beveiligd conform randnummer 9.
Asbest Desk maakt gebruik van cookies maar enkel om de werking van het systeem te optimaliseren

9. BEVEILIGING

Asbest Desk neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) te verzekeren en om de vernietiging, het verlies, de niet toegelaten wijziging en toegang tot de gegevens te vermijden.
Alhoewel Asbest Desk haar best doet om veiligheidsincidenten te voorkomen, kunnen deze niet uitgesloten worden. De Gebruiker zal dus een eigen back-up kopie van zijn/haar data bijhouden.
Asbest Desk is beveiligd via een beveiligd certificaat en is enkel toegankelijk via https.
Asbest Desk is enkel toegankelijk met de Gebruiker zijn/haar persoonlijke login en licentiesleutel.
Indien er een veiligheidsincident zich voordoet wordt het gecompromitteerde account onmiddellijk geblokkeerd en moet de Gebruiker contact opnemen via support@Asbest Desk.be.

10. INTELLECTUELE RECHTEN

De Asbest Desk Diensten en het Asbest Desk Software zijn beschermd door intellectuele rechten (bij voorbeeld, auteursrechtelijke bescherming van de interfaces, logos, computerprogramma’s, databanken,…), waarvan Asbest Desk de houder is.
De beschermde elementen mogen niet gereproduceerd of aan het publiek meegedeeld worden zonder Asbest Desk’s voorafgaande en geschreven toestemming.
De Gebruiker heeft wel het recht om de beschermde onderdelen te reproduceren in het kader van het normale gebruik van de Asbest Desk Diensten per computer.
Asbest Desk is ook de houder van geregistreerde merken, die niet zonder haar voorafgaande toestemming gebruikt mogen worden.

11. EIGENDOM DATA

De Gebruiker dan wel de Klant blijft eigenaar van de data die hij/zij via de Asbest Desk Diensten verwerkt. Asbest Desk verwerft geen enkel exclusief recht op de data die de Gebruiker invoert op de Software
Asbest Desk zal de data nergens bewaren.

12. SCHORSING VAN GEBRUIKERSACCOUNT

Asbest Desk kan toegang tot haar diensten geheel of gedeeltelijk opschorten, een gebruikersaccount tijdelijk deactiveren of de Gebruiker en/of de Klant de toegang tot een deel of de volledige dienst te ontzeggen, in geval de Gebruiker en/of de Klant de Overeenkomst schendt, in het bijzonder wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat het Gebruikersaccount voor illegale doeleinden gebruikt wordt of wanneer Asbest Desk hiertoe een formeel verzoek ontvangen heeft in het kader van een gerechtelijk onderzoek.
Asbest Desk zal de Gebruiker van de schorsing op de hoogte brengen via het e-mailadres dat de Gebruiker aan zijn/haar account verbonden heeft. De Gebruiker heeft 30 dagen om bezwaren tegen de schorsing te verzetten per e-mail naar support@Asbest Desk.be. Indien deze bezwaren niet aangenomen kunnen worden, zal Asbest Desk het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen.
Asbest Desk heeft het recht om Gebruikersaccounts automatisch op te schorten, indien deze niet gebruikt worden en geen enkele activiteit vastgesteld wordt voor een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het doorlopend gebruik van de Asbest Desk Diensten.
Indien Asbest Desk vermoed dat de licentie sleutels, email of paswoorden worden doorgegeven, behoudt Asbest Desk het Recht om de Licentie-sleutel en deze gebruiker te schrappen.

13. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Gronden voor beëindiging

De Klant heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst te beëindigen middels een opzegtermijn van één maand. De Klant zal de opzeg aan Asbest Desk overmaken via het e-mailadres [email protected]. Indien meerdere Gebruikers geregistreerd zijn per Klant, zal de opzeg door elke Gebruiker als opzeg van de Overeenkomst voor de Klant gelden.
Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen wanneer de andere Partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt (bij voorbeeld in geval van onbetaalde facturen). In dat geval komt de Overeenkomst automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke beslissing tot een einde.

2. Gevolgen van beëindiging

Wanneer de Overeenkomst tot een einde komt, dan zal Asbest Desk onmiddellijk het gebruik van het Gebruikersaccount stopzetten en zullen de Gebruikers per Klant niet langer toegang hebben tot de Asbest Desk Software.
Asbest Desk houdt de gegevens van het Gebruikersaccount gedurende één maand na de beëindiging van de Overeenkomst bij. Asbest Desk zal de data van het Gebruikersaccount overmaken aan de Gebruiker (of één van de gemachtigde Gebruikers per Klant) indien de Partijen een schriftelijk akkoord treffen aangaande de vergoeding en de modaliteiten van de overdracht (zoals formaat, timing,…). Indien na één maand geen dergelijk akkoord getroffen is, heeft Asbest Desk het recht om de Gebruikersaccount te verwijderen, inclusief alle data, de Gebruikers, het paswoord etc. Asbest Desk houdt geen back-up bij van de Gebruikersaccounts die beëindigd zijn.
Asbest Desk zal niet gehouden zijn enige terugbetaling (al dan niet pro rata) uit te voeren.

14. OVERIGE BEPALINGEN

1. Klachten

Facturen dienen binnen 10 werkdagen of 14 kalenderdagen na ontvangst geprotesteerd worden. Daarna is de factuur onherroepelijk aanvaard en dient zij betaald te worden.
Andere klachten met betrekking tot de Asbest Desk Diensten kunnen verzonden worden aan support@Asbest Desk.be. Asbest Desk doet haar best om rekening te houden met de klachten maar benadrukt dat zij haar diensten “as is” aanbiedt.

2. Overmacht

Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van Asbest Desk) is Asbest Desk vrijgesteld van alle verplichtingen en de daaruit volgende aansprakelijkheid. Het volgende wordt onder meer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Asbest Desk, bij één van haar leveranciers of één van haar medewerkers.

3. Nietigheid

Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden, tast het geldige deel van deze voorwaarden niet aan. De Partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal (zullen) aansluiten met de bedoelingen die aan de nietige bepaling(en) ten grondslag liggen.
In elk geval heeft de rechter de mogelijkheid om mogelijk excessieve of onwettige clausules te herleiden tot wat wettelijk aanvaardbaar is.

4. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

In geval van geschil, zullen de Partijen het mogelijke doen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien dit onmogelijk blijkt, zal de rechtbank van Gent bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.
Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.